بخش ( ن )

نارنج     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر نارنج در خواب، بر چهار وجه است :

١- دوست.

٢- دعوا و نزاع.

٣- فرزند.

۴- منفعت.

 

ناف     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر ناف در خواب، بر پنج وجه است :

١- زنی زیبا رو.

٢- کنیز.

٣- مال.

۴- پسر.

۵- پدر و مادر.

 

ناقوس     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر ناقوس در خواب، بر سه وجه است :

١- دروغ گفتن.

٢- نفاق.

٣- دوستداری کفّار.

 

نام     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

برگزیدن نام کنیه خوب در خواب، نشان خیر و صلاح و دوستی است و برگزیدن نام کنیه بد، نشان شرّ و فساد است.

 

نامه     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

اگر در خواب نامه ای را بخواند که در آن خیر و صلاح نوشته شده است حاجتش برآورده می شود.

اگر نامه سخن و موضوع شرّی در آن نوشته شده باشد کارش به سرانجام نمی رسد.

 

نان     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر نان در خواب، بر چهار وجه است:

١- زندگی خوش و مرفه.

٢- مال حلال.

٣- ولایت و فرمانروایی.

۴- خیر و برکت.

دانیال نبی علیه السلام :

اگر در خواب دید نان پیدا کرده از غم خلاص می شود.

اگر در خواب ببیند که نتوانست نان بخورد اجلش رسیده است.

اگر ببیند نان زیادی داشت و از آن نمی خورد به غم مبتلا می شود.

 

ناودان     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر ناودان در خواب، بر سه وجه است:

١- رئیس شهر.

٢- بزرگ و سرور خانه.

٣- منفعت کم.

 

نردبان     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

نردبان در خواب برای افراد صالح و درستکار، پیروزی بر دشمن است.

 

نرگس     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر نرگس در خواب، بر سه وجه است:

١- مردی پریف و با ذوق.

٢- فرزند.

٣- دوستی ثابت قدم و وفادار.

دانیال نبی علیه السلام:

اگر زنی در خواب ببیند که نرگس تازه و شاداب دارد، دختری به دنیا می آورد. اگر شوهر نداشته باشد، شوهر می کند.

اگر مردی در خواب ببیند که نرگس از زمین کند، زنش را طلاق می دهد یا فرزندش می میرد.

و اگر زنی در خواب ببیند به شوهرش نرگس داد از او جدا می شود.

 

نشستن     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر نشستن بر روی اسب، قاطر، اُلاغ در خواب بر چهار وجه است:

١- بخت و اقبال.

٢- دولت و کامرانی.

٣- رتبه و منزلت.

۴- فرمانروایی.

 

نعلین     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر نعلین در خواب، بر سه وجه است‌:

١- زن.

٢- کنیز.

٣- مسافرت.

 

نفت     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر نفت در خواب، بر سه وجه است :

١- زنی بدکاره و نابکار.

٢- مردی سخن چین.

٣- مال حرام.

 

نقره     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر نقره در خواب، بر چهار وجه است :

١- زن.

٢- فرزند.

٣- مال.

۴- معیشت.

 

نماز     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر نماز خواندن در خواب، بر هفت وجه است:

١- امنیت.

٢- شادی.

٣- عزّت و مقام.

۴- منزلت.

۵- نجات و رستگاری.

۶- به مُراد رسیدن.

٧- نقصان و کمبود.

/ 0 نظر / 228 بازدید