ارشاد شویم!

نفسی تازه کرد و وارد مجتمع شد. با راهنمایی یکی از سربازهای دم در به اتاقی رفت که تابلوی « واحد ارشاد قضایی » سر در ان نصب شده بود.

وارد شد، سلامی کرد و برگه دادخواستی را که نوشته بود روی میز گذاشت. اقای مشاور دادخواست را خواند و یکباره پرسید:

« اقای محترم شما چرا اینجا اومدید؟ »

- به من گفتند بیام خدمت شما تا راهنمایی بفرمایید که چطور می تونم اقامه دعوی کنم.

مشاور لبخندی زد و گفت:

« منظورم این نیست! شما چرا به این مجتمع قضایی اومدین!؟ »

اقای کرامت که داشت گیج می شد، پرسید:

« مگه شما دادگاه عمومی ندارین؟ »

- چرا عزیز من داریم، اما هر دادگاه عمومی که نمی تونه به هر دعوایی رسیدگی کنه!

- یعنی چه قزبان!؟ پس ... ؟

- ببینید، مگه ادرس طرف دعوای شما همین نیست که اینجا نوشتید: میدان ازادی، کوچه لعل!؟

- بله درسته.

- خوب شما باید برید به دادگاه عمومی ای مراجعه کنید که مربوط به حوزه اقامتگاه دعوای شماست. یعنی مجتمع قضایی شهید مفتح در بلوار کشاورز.

اقای کرامت که همه خستگی اون یربالایی به تنش مونده بود، اهی کشید گفت:

« حالا نمیشه همین جا رسیدگی کنین، ادرس خودم که مربوط به حوزه قضایی شما میشه!؟ »

- نه عزیزم طبق قانون، دعوایی که بر سر مال منقول باشه، در دادگاهی رسیدگی میشه که مربوط به حوزه قضایی اقامتگاه خوانده یعنی طرف دعوا باشه، خواسته شما هم، یعنی همون کرایه عقب افتاده، مال منقول محسوب میشه. اینجا، محل اقامت شما که خواهان هستید ملاک نیست.

اقای کرامت تشکر کرد، و راهی مجتمع قضایی شهید مفتح شد.

این بار شیب مسیر، رو به پایین بود.

 

بدانیم:

طبق ماده ١١ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.

همین قانون در ماده ١٢ برای اموال غیر منقول، مثل زمین، مقرر داشته که دعاوی مربوط به آنها در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده دعوی در آن حوزه مقیم نباشد.

/ 0 نظر / 92 بازدید