بخش ( ه )

هُدهُد     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر هُدهُد در خواب، بر چهار وجه است:

١- خیر.

٢- خوشی و رفاه.

٣- بزرگی و مقام.

۴- پیروزی.

 

هدیه     حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

اگر گوشت مطبوعی هدیه کند، دلیل خیر و برکت و نیکی است.

/ 0 نظر / 60 بازدید