صندوقچه

بخش ( ن )
نویسنده : - ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
 

نمایندگی قراردادی     نمایندگی ناشی از توافق طرفین مانند نمایندگی وکیل از طرف موکّل و نمایندگی حق العمل کار از طرف آمر.


ناقل     بر دو قسم است:

الف - شخصی که مالی را منتقل به دیگری می کند، خواه ضمن عقد باشد خواه ضمن ایقاع.

ب - عملی حقوقی که قانون آن را از طریق نقل ملک دانسته است. مانند بیع رهن و وصیت تملیکی.

 

نسق     عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است ( آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ١٣۵٩/٢/٣١ شورای انقلاب )

 

نصف نیم عشر     حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر است اما نصف نیم عشر شامل بدهکارانی است که در اجرای ماده ٣۴ قانون ثبت در نیمه اول مهلت های مقرر در قانون ( مهلت هشت ماهه در مورد اموال غیر منقول و ۴ ماهه در اموال منقول برای استفاده از حق استرداد مقرر شده ) با بستانکار، معامله خود را مستقیماً ختم یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار را در صندوق ثبت تودیع کنند به شرط اینکه در همین مهلت بدهی پرداخت شود. ( ماده ٣۴ قانون ثبت و تبصره ٨ آن )

 

نیم عشر     اسناد لازم الاجرایی است که منجر به صدور اجراییه شده و به بدهکار یا متعهد نیز ابلاغ گردیده است و از کسی که اجرا بر عهده اوست اخذ می شود ( ماده ١٣١ قانون ثبت )

 

نوشته های مالی     نوشته هایی که دفاتر اسناد رسمی مجاز به تصدیق امضای آن ها نیستند. مقصود، نوشته هایی است که در آن به طور منجّز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکت های ثبت شده باشد. ( ماده ١٢ آیین نامه های بند ۴ ماده ۶ و قانون دفاتر اسناد رسمی  مصوب ١٣۵۴/١٠/١٧ وزارت دادگستری ) طبق آیین نامه گواهی امضاء اتومبیل مصوب مهرماه ١٣٢۴ دفاتر از گواهی امضاء معاملات هر نوع اتومبیل نیز ممنوع شده اند.

 

نماینده ثبت ( ثبت املاک )     مامور ثبت که از مرحله پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه ( از اول عملیات مقدماتی ثبت ) تا تهیه پیش نویس سند مالکیت برای ثبت املاک اقدام می کند.