صندوقچه

بخش ( پ )
نویسنده : - ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
 

پذیره نویسی ( تعهد پرداخت )     در شرکت های سهامی، یک قسمت از قیمت یا مبلغ اسمی سهام نقدا پرداخت و در قسمت دیگر ان تعهد بر پرداخت می شود، که ان را در اصطلاح حقوقی تجارت پذیره نویسی می گویند. ورقه ای که حاکی از قبول پرداخت قیمت یک یا چند سهم باشد.


پلاژ     ساحل مسطح دریا. گرمابه دریایی که جای شنا و حمام و تفریح است. امروزه خانه یا اتاق هایی را که برای استفاده مسافران ساخته می شود پلاژ می گویند.

 

پلاک     ورقه فلزی که روی ان شماره مخصوصی را نقر و معمولا بر سر در خانه ها یا روی اشیا نصب مینمایند.

مثل: پلاک خانه، پلاک ماشین.

سابقا برای قراء ( اطراف زمین را گویند که در میان ان زراعت کرده باشند و زارعان بر بالای ان امد و شد کنند تا زراعت پایمال نگردد و اب در زمین بایسند ) یا ( بلندی گرداگرد زمین کاشته شده )و مزارع پلاک سنگی به کار رفته و در مرکز قریه نصب میشد.

 

پیش نویس سند مالکیت     پس از انجام عملیات تحدید حدود و تطبیق صورتمجلس، تحدید حدود با مجاورین نماینده ثبت اولین پیش نویس سند مالکیت را مطابق ماده ٨٣ ایین نامه قانون ثبت تهیه و استخراج نموده و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم می کند.

 

پی کنی     اراضی ای که فاقد حد طبیعی هستند و حد فاصل معینی هم با مجاورین ندارند، باید قبل از تحدید حدود توسط متقاضی ثبت پی کنی شود. پی کنی دلیل تصرف، و تصرف از دلایل مالکیت است. ماده ٨٠ ایین نامه ق.ث چنین مقرر می دارد:

- در اراضی بیاضی غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد، باید در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود.

 

پرداخت     اجرای تعهدی که موضوع ان وجه نقد باشد. اصطلاح payement در حقوق فرانسه اعم از پرداخت است، زیرا شامل تعهداتی که موضوع ان وجه نقد هم نباشد نیز می شود.

پیش نویسی     Endossement مرادف ظهر نویسی است.

 

پیش بها     اسم دیگر بیعانه است.

 

پیش نویس     مینوت نامه موقتی است که پیشنهاد مضمون نامه را در ان نوشته و پس از نصویب وزیر یا رئیس اداره، ان را پاکنویس کرده به امضا می رسانند و به جریان می اندازند.

 

پیمان     قرارداد بین المللی را گویند.

 

پی نوشت     در اصطلاخات اداری دستوری است که روسای ادارات ذیل نامه ها نویسند.

 

پلاک اصلی در سند دفترجه مالکیت     هر قری یا ده قصبه اداره ثبت اسناد محلی دارای شماره خاصی است که ان را پلاک اصلی ثبتی گویند، که سمت چپ سند دفترچه نوشته می شود.

 

پلاک فرعی در سند دفترچه مالکیت     چنانچه ملکی مال غیر منقول از پلاک اصلی به هر مساحت مجزا شود، اداره ثبت اسناد پلاک دیگری می دهد که ان را پلاک فرعی از اصلی می نامند.

مثال: راست 1354 فرعی، چپ 2396 اصلی.

 

پا خیره     پی و بنای دیوار و خانه.

 

پایاپای    تهاتر. پا به پا. عمل دو کس یا دو کشور که طلب های خود را به جای وامهایی که به هم دارند، حساب می کنند.

 

پای کار     جایی که مصالح فراهم می آورند و زیر عمارت انبار می کنند.

 

پایندان     کفیل ضامن. پایندان ثقه است. ( تذکره الاولیاء )