صندوقچه

بخش ( چ )
نویسنده : - ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
 

چک     نوشته ایست که به موجب ان صادر کننده چک وجوهی را که نزد دیگری دارد کلاً یا بعضاً به نفع خود یا دیگری مسترد می دارد. ( ماده ٣١٠ قانون تجارت )


چک بسته     ( تجارت ) چکی است که بر روی ان دو خط کشیده اند و فقط به کسی که چک در وجه او صادر شده می تواند ان چک را دریافت کند و به اشخاص متفرقه پرداخته نمی شود.

 

چک وعده دار     ( تجارت ) چکی که به موجب ان صادر کننده به محالّ علیه چک دستور پرداخت وجه ان در رأس موعد معیّنی بدهد. ( ماده پنج قانون چک های بی محل مصوب ١٣٣٧ منسوخ به قانون صدور چک مانع صدق مفهوم چک بر ان نیست). ( ماده ٣١١ ق.ت ) لذا صرف وعده دار بودن، دلیل بی محل بودن چک نیست و تنها گواهی بر عدم محل، مأخذ احراز بی محل بودن چک است. صدور اجرائیه با عنایت به مأخذ قانون چک ١٣۴۴، برای چک وعده دار اشکال ندارد. 

 

چالان     بیجک و فهرست، بارنامه نقل و انتقال از جایی به جایی، خمل به خارج. ( فرهنگ ناظم الاطبّاء )

 

چک تایید شده     چکی است که اشخاص، عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محالّ علیه پرداخت وجه ان تایید می شود. ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

 

چک تضمین شده     چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه ان توسط بانک تضمین می شود ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

 

چک عادی     چکی است که اشخاص عهده بانک به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده ان تضمینی جز اعتبار صادر کننده ندارد. ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

 

چک مسافرتی     چکی است که توسط بانک صادر و در وجه ان در هر یک از شعب ان بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران ان پرداخت می شود. ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

 

چک بی محل     ( تجارت-جزا ) چکی که ثادر کننده ان، وجه یا اعتباری نزد محالّ علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک هم وجه ان را کشیده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد، باز چک بی محل است. ( بند الف ماده سوم قانون چک های بی محل مصوب ١٣٣٧ که منسوخ به قانون صدور چک ١٣۴۴ است )

صادر کردن چک بی محل یا از اعتبار انداحتن چک به لحاظ عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات و امثال ان محکومیت حبس تعزیری از شش ماه تا ٢ سال و حسب مورد، پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک دارد. ( ماده ٧ اصلاحی مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

 

چوب زن حراج     چوب زن کسی است که در حراج شرکت می کند تا قیمت اموال را اعلام کرده و کسی را که بالاترین قیمت را پیشنهاد می کند به عنوان برنده حراج معرفی می نماید. بدین جهت سهمی نیز از حق حراج به وی تعلق می گیرد.