صندوقچه

بخش ( ز )
نویسنده : - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
 

زمین     منظور از زمین در قانون اصلاحات ارضی ١٩/١٠/۴٠ ، زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.


زیان دیر کرد     به معنی خسارت تاخیر تادیه است ( تبصره دوم ماده ٣۴ قانون ثبت )

 

زراع     کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعی شخصا و یا به کمک خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد. ( ماده یکم قانون اصلاحات اراضی )

 

زاویه     جمع آن زوایا و زاویه هاست، به محل اصعام فقرا و پذیرایی از میهمانان و واردین گفته می شود. از قدیم زاویه ها در شهرها و کنار جاده ها احداث می شده اند. امروزه خانقاه قسمتی از خدمات زاویه را به عهده گرفته است.

 

زق زار      ( فقه ) زمینی است موات که آب هرزه ترشح می کند و آن به زه کشی و به راه انداختن آب هرزه آن است.

 

زمین آبی      زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری شود. ( ماده یکم قانون اصلاحات ارضی مصوب ١٣٣٩)

 

زمین بیاض      زمینی است که مشخصات زیر را دارا باشد :

الف - ملک باشد. خواه مجهول المالک باشد، خواه نه. بنابراین به زمین موات، بیاض گفته نمی شود.

ب - مشغول به زراعت یا بنا یا درخت و چمن و مانند این امور نباشد؛ خواه محصور باشد، خواه محصور نباشد؛ خواه زمین از اراضی زراعی باشد، خواه نه .

 

زمین دیم     زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب شود.

 

زیر زمین     در صورتی که کف واحد مسکونی پایین تر از کف حیاط یا محوطه اصلی باشد، واحد مسکونی مزبور را زیر زمین می نامند.