صندوقچه

بخش ( غ )
نویسنده : - ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
 

غبن     عناصر سازنده غبن عبارت است از :

الف - وجود عقود معوض غیر محاباتی.

ب - تعیین قیمت زاید بر ارزش اقتصادی مال از طرف منتقلٌ عنه.

ج - تعیین قیمت زاید مذکور در فوق ناشی از وجود عیب در مورد معامله نباشد و الّا مورد مربوط به خیار عیب است.

د - تعیین قیمت زاید مذکور در فوق ناشی از تدلیس نباشد و الّا مورد مربوط به خیار تدلیس است.

ه - جها منتقلٌ الیه به ارزش اقتصادی مالی که معامله تحصیل کرده است.

و - جهل مزبور، جهل مرکّب باشد و الّا اگر بداند که قیمت مال را نمی داند و با این وصف وارد معامله شود حق خیار غبن ندارد و مجنون محسوب نمی شود.


( خیار ) غبن     خیار.

 

غیر رشید     به معنی سفیه است و او کسی است که تصرف او در اموالش غالبا عقلایی نیست اما آن که تصرفش غالبا عقلایی است رشید است و اگر گاهی تصرفش غیر عقلایی باشد خصوص آن تصرف را تصرف سفهی نامند ( مواد ١٢٠٧ به بعد قانون مدنی ) و تصرف سفهی باطل است.

 

غیر منقول     مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن. یا مالی که منقول ( قابل انتقال ) است ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال باشد، مانند مال منقول که بر مال غیر منقول نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و تابلو های ثابت و نیز مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقول داده شده باشد، مانند حیوانات و اشیائی که مالک آن را به عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت ( ماده ١٧ قانون مدنی )

 

غیر نافذ     عدم نفوذ.

 

غبن فاحش     اگر غبن اصلاً به تقویم مقوم نرسیده باشد آن را غبن فاحش خوانند و این است قول درست و فتوی نیز بر آن است ( کشّاف اصطلاحات الفنون ) طبق ماده ۴١٧ قانون مدنی غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

 

غصب     استیلا بر حق غیر به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. ( ماده ٣٠٨ قانون مدنی ) طبق ماده ٣١٠ قانون مدنی اگر کسی مالی که به عاریه و به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غصب است.