صندوقچه

بخش ( ک )
نویسنده : - ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
 

کذب     دروغ گفتن. دروغ.


کذوب     بسیار دروغگو .

 

کرا     مزد. اجرت پولی که مستاجر بابت اجاره خانه یا دواب می دهد. کرایه.

 

کراهت     ناپسند داشتن. نا خوش داشتن. ناراضی بودن.

 

کسب     حاصل کردن و بدست آوردن. فراهم آوردن چیزی.

 

کسبه     پیشه ای که از آن چیزی بدست آید.

 

کشّاف     بسیار کشف کننده. آشکار کننده.

 

کشتمان     کشتمند. زمینی که در آن چیزی کاشته باشند.

 

کم بها     کم قیمت. کم ارزش.

 

کمسیونی     دلال، گماشته، کسی که عهده دار حمل و نقل مال التّجاره یا خرید و فروش آن برای دیگری باشد.

 

کفالت     عقدی است که به موجب آن احدی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.

متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند. ( ماده ٧٣۴ قانون مدنی ) در موارد زیر کفیل بری می باشد :

١- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

٢- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

٣- در صورتی که مکفول در موقع به نحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.

۴- در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.

۵- در صورتی که حق مکفول به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود.

۶- در صورت فوت مکفول ( ماده ٧۴۶ قانون مدنی )

 

کوشک     بنای مرتفع و عالی و قصر.